Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
2
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
3
F ความสูง 158 - 160 ซ.ม. / 43 นิ้ว
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 1 กรอบหลุยส์ ราคา 1490 บาท จำนวน 2 รูป)
1,490
1
1,490
จำนวนเงินรวม
3,640
550112359008
นางสาวฐิติรัตน์ หล่อเภรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ