Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
2
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
3
L ความสูง 178 - 181 ซ.ม. / 49 นิ้ว
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ขนาด Ls กรอบหลุยส์)
590
1
590
จำนวนเงินรวม
2,740
550112359006
นายจีรวัช วงศ์หงษ์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ