Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
2
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
3
F ความสูง 158 - 160 ซ.ม. / 43 นิ้ว
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 2 กรอบศิลป์ทองสเปน ราคา 900 บาท จำนวน 2 รูป)
900
1
900
5
ค่าจองรถบัสบัณฑิต (ไป-กลับและที่พัก)
1,000
1
1,000
จำนวนเงินรวม
4,050
550112359004
นายกำพล หีบเหล็ก
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ