Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 165 ซม. หนัก 73 กก. รอบเอว 34 นิ้ว. รอบอก 38 นิ้ว. ความยาวไหล่ 18 นิ้ว.
2,200
1
2,200
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 1 กรอบหลุยส์ ราคา 1490 บาท จำนวน 2 รูป)
1,490
1
1,490
จำนวนเงินรวม
4,090.00
540427090002
นายธนา โด่งพิมาย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย