Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 177 ซม. หนัก 73 กก. รอบเอว 32 นิ้ว. รอบอก นิ้ว. ความยาวไหล่ นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 4 กรอบซีลทอง ราคา 850 บาท จำนวน 2 รูป)
850
1
850
จำนวนเงินรวม
3,000.00
540132285010
นายปริญญา ศรีวาที
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์