Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 166 ซม. หนัก 82 กก. รอบเอว 33 นิ้ว. รอบอก นิ้ว. ความยาวไหล่ นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 1 กรอบหลุยส์ ราคา 1490 บาท จำนวน 2 รูป)
1,490
1
1,490
จำนวนเงินรวม
3,640.00
540113114080
นายธนวัฒน์ พิมพ์พิทักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) คณะครุศาสตร์