Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าเหมารถ (ไป - กลับและที่พัก)
1,100
1
1,100
จำนวนเงินรวม
1,500.00
540113113022
นายวีระ คุณจัตุรัส
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์