Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 160 ซม. หนัก 48 กก. รอบเอว 27 นิ้ว. รอบอก 34 นิ้ว. ความยาวไหล่ 15.5 นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ขนาด C กรอบศิลป์ทองสเปน)
700
1
700
จำนวนเงินรวม
2,850.00
530112286047
นางสาวรัตนาภรณ์ สุขแสงศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์