Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 175 ซม. หนัก 80 กก. รอบเอว 36 นิ้ว. รอบอก 38 นิ้ว. ความยาวไหล่ 20 นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ขนาด Cs กรอบศิลป์ทองสเปน)
350
1
350
จำนวนเงินรวม
2,500.00
530112284035
นายแม๊ค วงสุโท
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์