Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 164 ซม. หนัก 47 กก. รอบเอว 28 นิ้ว. รอบอก 36 นิ้ว. ความยาวไหล่ นิ้ว.
1,750
1
1,750
จำนวนเงินรวม
2,150.00
530112284032
นางสาวนุชนาถ สิริปิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์