Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 4 กรอบซีลทอง ราคา 850 บาท จำนวน 2 รูป)
850
1
850
จำนวนเงินรวม
1,250.00
530112284013
นางสาวเบญจวรรณ ดวงสำราญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์