Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าเหมารถ (ไป - กลับและที่พัก)
1,100
1
1,100
4
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 168 ซม. หนัก 62 กก. รอบเอว 28 นิ้ว. รอบอก 34 นิ้ว. ความยาวไหล่ 42 นิ้ว.
1,750
1
1,750
5
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 3 กรอบศิลป์ทองสเปน ราคา 990 บาท จำนวน 2 รูป)
990
1
990
จำนวนเงินรวม
4,240.00
520112285018
นางสาวปาริชาติ ทรงชัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์