Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 170 ซม. หนัก 80 กก. รอบเอว 36 นิ้ว. รอบอก 37 นิ้ว. ความยาวไหล่ 19 นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 3 กรอบศิลป์ทองสเปน ราคา 990 บาท จำนวน 2 รูป)
990
1
990
จำนวนเงินรวม
3,140.00
520112285002
นายชนะวุธ วาหะรัมย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์