Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าเช่าชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง ซม. หนัก กก. รอบเอว นิ้ว. รอบอก นิ้ว. ความยาวไหล่ นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 2 กรอบลายไม้ทอง ราคา 1290 บาท จำนวน 2 รูป)
1,290
1
1,290
จำนวนเงินรวม
3,440.00
520112284004
นายธงชัย เปล่งชัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์