Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
2
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
3
เช่าชุดครุยและเครื่องหมายวิทยฐานะ
สูง 165 ซม. หนัก 55 กก. รอบเอว 29 นิ้ว. รอบอก 35 นิ้ว. ความยาวไหล่ 16.5 นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 3 กรอบซีลทอง ราคา 850 บาท จำนวน 2 รูป)
850
1
850
จำนวนเงินรวม
3,000.00
520112275013
นายกรฤต เกือกรัมย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม