Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
2
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
3
ค่าซื้อชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
สูง 160 ซม. หนัก 50 กก. รอบเอว 27 นิ้ว. รอบอก 33 นิ้ว. ความยาวไหล่ 18 นิ้ว.
2,000
1
2,000
4
รับเองวันรายงานตัว (ต้องชำระเงินภายในวันที่ 30 กันยาน 2562)
0
1
0
จำนวนเงินรวม
2,400.00
520112247031
นางสาวสุภาวดี มาชอบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์