Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
2
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
3
เช่าชุดครุยและเครื่องหมายวิทยฐานะ
สูง 166 ซม. หนัก 72 กก. รอบเอว 34 นิ้ว. รอบอก 39 นิ้ว. ความยาวไหล่ 19 นิ้ว.
1,750
1
1,750
จำนวนเงินรวม
2,150.00
520112241013
สิบโทสุธี แสงพระเวช
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์