Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
2
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
3
ซื้อชุดครุยและเครื่องหมายวิทยฐานะ
สูง 160 ซม. หนัก 52 กก. รอบเอว 28 นิ้ว. รอบอก 34 นิ้ว. ความยาวไหล่ 5 นิ้ว.
2,000
1
2,000
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 1 กรอบหลุยส์ ราคา 1490 บาท จำนวน 2 รูป)
1,490
1
1,490
5
ค่าจองรถบัสบัณฑิต (ไป-กลับและที่พัก)
1,000
1
1,000
จำนวนเงินรวม
4,890.00
510132285020
นางพิมญาดา เครือแวงมนต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์