Avatar
ลำดับ
รายการ
ราคา/ต่อหน่วย
จำนวน
ราคารวม
1
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ)
200
1
200
2
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์
200
1
200
3
เช่าชุดครุยและเครื่องหมายวิทยฐานะ
สูง 164 ซม. หนัก 65 กก. รอบเอว 33 นิ้ว. รอบอก 36 นิ้ว. ความยาวไหล่ 17 นิ้ว.
1,750
1
1,750
4
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ (ชุดที่ 3 กรอบซีลทอง ราคา 850 บาท จำนวน 2 รูป)
850
1
850
จำนวนเงินรวม
3,000.00
510112265107
นางสาวสุภาภรณ์ วงเหนือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์